Brukervilkår

Filmweb
Publisert:

1. Innledning

Innehaveren av nettstedet www.filmweb.no er Filmweb AS ("Filmweb"), org. nr. 979 166 583, Nedre gate 7, 0551 Oslo. Ved å benytte nettstedet aksepterer du å bli bundet av og overholde disse brukervilkårene. Dersom du ikke aksepterer disse brukervilkårene, har du ikke rett til å benytte nettstedet.

2. Immaterielle rettigheter

Innholdet på nettstedet tilhører Filmweb og/eller er gjort tilgjengelig av Filmweb med samtykke fra tredjemann. Innholdet på nettstedet kan være underlagt beskyttelse etter åndsverkloven, varemerkeloven, markedsføringsloven eller annen lovgivning.

3. Bruk av nettstedet

Du kan bruke nettstedet og innholdet på nettstedet til personlige, ikke-kommersielle formål. Øvrig bruk av nettstedet og/eller gjengivelse av hele eller deler av innholdet på nettstedet, uten foregående skriftlig samtykke fra Filmweb, er ikke tillatt. Enhver bruk av automatiserte systemer, programvare eller andre former for tekniske hjelpemidler for helt eller delvis å hente ut, kopiere eller på annen måte utnytte innholdet på nettstedet til kommersiell bruk er ikke tillatt, og Filmweb forbeholder seg retten til å treffe ethvert nødvendig tiltak, herunder sperring eller utestengelse fra nettstedet, for å hindre slik bruk.

4. Lovvalg og verneting

Brukervilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Enhver tvist i forbindelse med brukervilkårene som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som rett verneting.